Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…

Menseregte is die basiese vryhede en regte waarop elke persoon geregtig is, veral in verwysing tot elkeen se reg tot lewe, vryheid van denke, vryheid van uitdrukking, en gelykheid. Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: “Alle menslike wesens word vry gebore, met gelyke waardigheid en regte; hulle beskik oor rede en gewete en behoort in die gees van broederskap … Continue reading Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…