Student experience – take a peek at what’s ahead! / Studente ervaring – kom loer hier wat op jou wag!

Student life

The Open Days of each of the three campuses of the North-West University are laying ahead, and you have been invited! Join us for a taste of the life that waits as part of the best student life that South Africa has to offer.

Has anyone ever told you that student life is the best time of your life? They were 100% correct! Being a student isn’t only about staying up late to study, attending class, and writing exams; it is also about having a unique experience destined for few. Did you know that only about 6.7% of people around the world have a tertiary qualification behind their names? Be one of them! And don’t be happy with just any institution, choose the best! Choose the NWU!

Being a part of the NWU is an absolute privilege, and we offer several initiatives and support departments to ensure that your university experience will be unforgettable!

As you already know, the NWU is made up of three campuses. Whether you wish to spend your free time under the plane trees of Potchefstroom, on the river banks on the Vaal Triangle Campus, or in economical hub of the North West province – Mahikeng – we guarantee you will have a pulsating student life.

What makes it so lekker?

 • A vibrant atmosphere on campus and at your living space;
 • Safe campuses;
 • Student diversity;
 • Modern sport facilities and appliances;
 • A great diversity of social recreational facilities where fellow students become friends;
 • On-the-ball students;
 • Crisis and counselling support in times of need.

We want to set all of our students up for success. That’s why we want to ensure that you also have access to academic support, libraries, computers, bursary assistance, health- and wellbeing services, as well as a career centre. To bring these services as close as possible to students, all of these departments are usually located on campus.

When you become a part of the greater NWU community, we make sure you feel at home. Whether home is a campus residence or private accommodation, you are as much a member of the NWU as any other student. Our academic and support personnel are there to support and take care of you, so please make use of all the services we offer. Come meet us at the Open Days and discuss any of your challenges with us. We truly are here to help.

Join your fellow students and participate in all the many spheres of student life. Never feel like it is only meant for someone else. You came this far, so grab every opportunity that the university offers you.

North-West University: it all starts here!

Studentelewe – kom loer hier wat op jou wag!

So, die drie kampusse van die Noordwes-Universiteit se Opedae lê binnekort voor en jy is uitgenooi! Kom kry hier ʼn voorsmakie van wat vir jou wag as jy deel wil wees van die beste studentelewe in die land!

Indien iemand al vir jou gesê het dat studentwees die lekkerste tyd van jou lewe is, was hulle 100% in die kol! Studentwees gaan nie net oor laataande agter die boeke, klasbywoning en eksamens skryf nie. Dit gaan ook oor ʼn unieke ervaring wat vir baie min jongmense beskore is. Het jy geweet dat net sowat 6.7% van alle mense regoor die wêreld oor ʼn tersiêre kwalifikasie beskik? Maak seker jy is een van hulle! Maar, moet nie tevrede wees met sommer enige instelling nie, kies die beste! Kies die NWU!

Dit is ʼn absolute voorreg om deel van die NWU te kan wees, en ons het verskeie inisiatiewe en ondersteuningsdepartemente daargestel om seker te maak dat jou studentelewe ʼn onvergeetlike ervaring is!

Soos jy reeds weet, het die NWU drie kampusse. Of jy nou jou vrye tyd onder die Plataanbome van die Potchefstroomkampus, of op die oewer van die rivier op die Vaaldriehoekkampus, of in die besige ekonomiese moederstad van die Noordwes Provinsie – die Mafikengkampus deurbring – ons verseker jou van ʼn studentelewe wat kook!

Wat maak dit dan so lekker?

 • ʼn Lewendige atmosfeer op kampus en by jou blyplek;
 • Veilige kampusse;
 • Die diversiteit van studente;
 • Moderne sportgeriewe en toerusting;
 • Groot verskeidenheid van sosiale ontspanningsfasiliteite waar vriende word;
 • Op-die-bol dosente;
 • Krisis- en beradingsondersteuning in tye van nood.

 

Aangesien ons wil toesien dat ons studente sukses behaal, maak ons seker dat julle, benewens talle ander steundienste, toegang het tot akademiese steun, biblioteke, rekenaars, beursehulp, gesondheid- en welstandsdienste en ʼn Loopbaansentrum. Om hierdie dienste so na as moontlik aan ons studente te bring, is die departemente wat dit verskaf gewoonlik op die kampusse gelê.

Wanneer jy deel word van die groter NWU-gemeenskap, maar ons seker jy voel tuis! Of jy nou in ‘n universiteitskoshuis, ‘n woonstel of ander privaat akkommodasie tuisgaan, jy is net soveel deel van die NWU as enige ander student. Ons akademiese en ondersteuningspersoneel is almal daar om jou te ondersteun en om vir jou te sorg. Maak asseblief gebruik van die dienste wat ons bied. Kom bespreek gerus enige uitdagings met ons tydens ons Opedae. Ons is werklik hier om te help.

Raak betrokke by medestudente en wees deel van die studentelewe in al sy vele fasette. Moet nooit dink dat dit net vir ander bedoel is nie. Jy het tot hier gekom; gryp nou elke goeie geleentheid aan wat die universiteitslewe jou bied.

Noordwes-Universiteit – dit begin alles hier!

 

Leave a Reply