Ons wys jou waar om te leer en te lê! / We’ll show you where to lay and learn!

Residences

Soos jy sal weet is die Noordwes-Universiteit se Opedae om die draai. Hier kry jy ʼn geleentheid om alles en nog meer uit te vind oor die NWU.

Daar is ʼn gesegde wat lui: “Jou huis is waar jou hart is.” Ons waarborg jou dat die NWU sommer vinnig, baie diep in jou hart sal kruip. Juis daarom, sal ons jou tydens ons Opedae bietjie meer wys van ons reuse verskeidenheid van akkommodasie op die kampusse, en van die kampusse af. Ons help graag om vir jou die perfekte huis-van-die-huis-af te kry.

Die NWU se Inwoningsdienste is verantwoordelik vir die gladde werking van die koshuiskomplekse op elk van die drie NWU-kampusse in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark.

Ons verseker ook ‘n veilige, higiëniese en goed-onderhoude koshuisomgewing vir bevorderlike onderrig en leer. Kampuswoning sal ʼn reuse rol speel tydens jou studentelewe. Vir ons studente is koshuise die hartklop van die studentelewe. Jou koshuis sal vinnig “huis” word. Dit is ʼn plek waar vriendskappe gevorm en versterk word en kulturele verskille ontdek en gekoester word.

Mafikengkampus

Die Mafikengkampus bied 11 koshuise wat almal op die kampus geleë is en kan tesame sowat 3000 studente huisves. By elkeen van dié koshuise sal jy internettoegang hê.

Vir meer inligting oor die koshuise op die Mafikeng kampus, kan Freedom Gwele by 018 389 2923 of by 23262559@nwu.ac.za gekontak word.

Potchefstroomkampus

Op die Potchefstroomkampus, is daar verskillende tipes akkommodasie beskikbaar. Dit bestaan uit koshuise op die kampus, dorpskoshuise en privaatverblyf. Hier sal jy ‘n verskeidenheid van 11 dameskoshuise en 9 manskoshuise op kampus aantref, asook ʼn koshuis wat eksklusief vir senior studente bedoel is.

Jy wonder seker wat die verskil tussen ‘n dorpskoshuis en ‘n kampuskoshuis is? Wel, studente wat nié in ’n koshuis op die kampus woon nie, maar in kamers, woonstelle, buitehuise of by hul ouerhuise, neem aan die georganiseerde studentelewe deel deur lid te word van een van die “Dorpskoshuise”. Dorpskoshuise funksioneer net soos gewone koshuise en word op dieselfde manier georganiseer as koshuise op die kampus.

Ons maak ook voorsiening vir ons Rugbystudente deur middel van verskeie akkommodasie-opsies  wat stapafstand van die Fanie du Toit-Sportterrein is.

Vir algemene navrae oor akkommodasie op die Potchefstroomkampus kan Caro Bamberger by 018 299 1188 of caro.bamberger@nwu.ac.za gekontak word.

Weens die feit dat daar nie noodwendig genoeg plek in kampuskoshuise is om alle studente wat aan die NWU se Potchefstroomkampus studeer te akkommodeer nie, maak verskeie studente van privaatverblyf gebruik. Om jou taak in huis-soek te vergemaklik, het dié kampus ‘n inisiatief van stapel gestuur wat jou sal bystaan om die perfekte privaatverblyf te kry. Kontak Pukki-verblyf gerus by 018 100 0040 of besoek www.nwupukkiverblyf.co.za vir meer inligting.

Vaaldriehoekkampus

Die kampus bied twaalf koshuise waarvan vyf binne die kampus geleë is en vyf in die Vanderbijlpark area. Die twee dag-koshuise is vir dagstudente, wat by die huis bly maar elke dag kampus toe ry. Die Horizon koshuis is moderne akkommodasie wat verblyf aan 84 nagraadse studente en nadoktorale genote op kampus bied.

Vir meer inligting oor akkommodasie op die Vaaldriehoekkampus, kan Karin Venter by 016 910 3308 of Venter.Karin@nwu.ac.za gekontak word. Tumi Mambo kan ook by 016 910 3051 of 22903798@nwu.ac.za gekontak word.

We’ll show you where to lay and learn!

As you probably already know, the North-West University’s annual open days are just around the corner. These events will present you with the opportunity to discover everything and more about the NWU.

As the saying goes, “home is where the heart is.”

We guarantee that you will find a special spot in your heart for the NWU in no time at all. For this reason, we will introduce you to a variety of accommodation options – both on and off campus – at the upcoming open days. We’d love to help you find the perfect home away from home.

The NWU Residence and Catering Services are responsible for the smooth operation of all the hostels on each NWU campus in Mahikeng, Potchefstroom, and Vanderbijlpark.

We also guarantee a safe, hygienic, and well-maintained living environment that promotes education and study. Campus residence will play a major part in your student life. Our students consider campus residences as the heart beat of student life. Your res will soon become “home;” it is a place where friendships are shaped and strengthened, and where cultural differences are both discovered and treasured.

Mafikeng Campus

The Mafikeng Campus offers 11 residences located on campus, housing about 3000 students in total. Each of these residences has internet access.

If you have any questions about the residences located on the Mafikeng Campus, contact Freedom Gwele on 018 389 2923 or at 23262559@nwu.ac.za.

Potchefstroom Campus

Various types of campus accommodation are available on the Potchefstroom Campus, including residences on campus, town residences, and private accommodation. Here, you will find 11 ladies’ residences and 9 men’s residences on campus, as well as a residence designated solely to senior students.

Are you confused about what the difference between town res and campus res? Well, students who live in rooms, apartments, garden flats, or in their parents’ homes instead of campus residences can still take part in organized student life. Simply join one of our “town residences”. A town res functions exactly the same as a campus res, and is organized in the same way as residences on campus.

We also take care of our rugby students by means of several accommodation options that are within walking distance from the Fanie du Toit sport terrain.

Contact Caro Bamberger for general queries relating to accommodation on the Potchefstroom Campus on 018 299 1188 or caro.bamberger@nwu.ac.za.

As we don’t necessarily have enough campus residences to house all students studying on the Potchefstroom Campus, several students move into private accommodation. To simplify the house hunt, this campus has founded an initiative that will assist you in finding the perfect private accommodation. Contact Pukki Accommodation on 018 100 0040, or visit www.nwupukkiverblyf.co.za for more information.

Vaal Triangle Campus

There are five residence buildings located on this campus, while five more residences are available within the Vanderbijlpark area. The two day houses are for day students who live at home but drive to campus every day. The Horizon Residence offers modern accommodation to approximately 84 post-graduate students and post-doctoral fellows on campus.

For more information on accommodation on the Vaal Triangle Campus, contact Karin Venter on 016 910 3308 or at Venter.Karin@nwu.ac.za. In addition, Tumi Mambo can be reached on 016 910 3051 or 22903798@nwu.ac.za.

Leave a Reply