Student Councils – here to represent! / Studenterade – hier om jou te verteenwoordig!

Studenteraad.png

If you only recently finished your final year in school, you’ll be familiar with your school’s leadership structure – we often refer to prefects or the pupils’ council. The North-West University also has a leadership corps, amongst which is the overhead NWU Student Representative Council (SRC), as well as separate Student Campus Councils (SCC) for each campus.

The SRC is made up of 15 members who were appointed from the student population of each NWU campus. Eight members represent the Potchefstroom campus, four members are from the Mafikeng campus, and three members represent the Vaal Triangle Campus. The role of the overhead student council or SRC is to coordinate organized student life activities across all three campuses. Each campus also has a Student Campus Council (SCC) that reports back to NWU SRC.

These separate student councils have very important roles to fulfil on campus, as they represent the student community. The SCC’s task is to teach students about democracy and leadership, among other things. Each member of the SCC is responsible for their own specific portfolio.

Why the institution of an SCC?

Student Campus Councils are managerial structures mandated by the Higher Education Act [No. 101 of 1997   and the Statute of the NWU. According to this law, the institution and composition, election process, the term of service, functions, and privileges of student councils at public institutions for higher educational are to be determined by the institutional statute.

The objective of an SCC includes:

 • Representing the total student population on campus;
 • accepting the vision, mission, and strategic plan of the NWU;
 • preserving the values of the NWU and its students, that is integrity, accountability, dedication, and respect;
 • serving the interests of students in such a way that aligns with the vision and mission of the university and without harming anyone – be that a student or a member of management;
 • acting as a mediator between management and students;
 • acting as a mouthpiece for students of the relevant campuses;
 • protecting the good name of the university; and
 • protecting the image of the university.

If you would like to know more about these leadership structures, kindly contact the applicable office:

Vaal Triangle Campus  016 910 3232                                      

Potchefstroom Campus  018 299 2862                                  

Mafikeng Campus 018 3892003

This slideshow requires JavaScript.

Studenterade – hier om jou te verteenwoordig!

As jy pas jou laaste jaar in die skoolbanke voltooi het, sal jy bekend wees met jou skool se leierstruktuur. Dit word dikwels die leerlingraad of prefekte genoem. Die Noordwes-Universiteit het ook  ʼn leierskorps wat onder andere uit ʼn oorhoofse NWU Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) bestaan asook drie aparte studenterade vir elke kampus.

Die VSR bestaan uit 15 lede wat uit studente van elke NWU-kampus aangewys is. Agt lede is van die Potchefstroomkampus, vier lede van die Mafikengkampus en drie lede is van die Vaaldriehoekkampus. Die rol van die oorhoofse studenteraad of VSR is om die georganiseerde studentelewe oor die hele universiteit te koördineer. Op hul beurt beskik elkeen van die drie kampusse oor ʼn kampusstudenteraad (KSR) wat verantwoordbaar is tot die NWU se VSR.

Die afsonderlike studenterade vervul uiters noodsaaklike rolle op die kampusse aangesien dit die studentegemeenskap verteenwoordig. Die KSR se taak is onder andere om studente by die leerproses oor demokrasie en leierskap te betrek. Elke studenteraadslid beklee ʼn spesifieke portefeulje waarvoor hy/sy dan verantwoordelik is.

Waarom die instelling van die KSR?

Die Kampusstudenterade is beheerstrukture wat deur die Wet op Hoër Onderwys Nr. 101 van 1997 en die NWU se Statuut gemandeer is. Dié wet stipuleer dat die instelling en samestelling, wyse van verkiesing, ampstermyn, funksies en voorregte van die kampusstudenterade van ’n openbare hoëronderwysinstelling deur die institusionele statuut bepaal moet word.

’n KSR se doel behels die volgende:

 • verteenwoordig die volle studentebevolking op kampus;
 • aanvaar die visie, missie en strategiese plan van die NWU;
 • handhaaf die waardes van die NWU en sy studente, naamlik integriteit, verantwoordbaarheid, toewyding en respek;
 • dien die studente se belange op ’n manier wat met die visie en missie van die universiteit strook en wat niemand, hetsy ’n student of ’n bestuurslid, sal krenk nie;
 • tree op as ’n bemiddelaar tussen bestuur en studente;
 • tree op as ’n spreekbuis vir die studente van die betrokke kampusse;
 • verdedig die goeie naam van die universiteit; en
 • beskerm die beeld van die u

 

Indien jy meer wil uitvind oor hierdie leierstrukture, kontak gerus hul kantore:

Vaaldriehoekkampus                                   Potchefstroomkampus                                Mafikengkampus

016 910 3232                                                   018 299 2862                                                   018 389 2003

 

 

Leave a Reply