Ontspan, registrasie by die NWU is ’n vulletjie! / Registering at the NWU is easy peasy!

Registration process.png

Teen dié tyd het jy al jou NWU studentenommer en jou verblyf is (hopelik) gefinaliseer. Die belangrikste ding wat nou voorlê – behalwe natuurlik dat jy moet opdaag – is om as student te registreer. Dan eers kan jy amptelik begin klas draf. Registreer jy nie, is jy niks meer as ʼn rondloopkind wat jou ouers ’n duur rat voor die oë draai nie. Studente by al drie kampusse kan vanaf  21 Januarie op die NWU se webtuiste registreer.

Neem kennis: As jy nog nie vantevore aanlyn geregistreer het nie, sal jy nie aan jou eie genade oorgelaat word nie. Dit is ’n begeleide proses waarmee jou huiskomitee en Akademiese Studente Verenigings jou tree vir tree bystaan wanneer jy op kampus opdaag. Om die registrasieproses so vlot as moontlik te laat verloop, sal geen sport- of kultuuroefening tydens registrasie toegelaat word nie.

Daar is twee maniere om jouself as student aan die NWU te registreer:

  1. Webregistrasie

Wat behels webregistrasie? Registrasie op die web is ’n baie vinnige en verbruikersvriendelike manier om die registrasieproses elektronies te voltooi. Tydens die aanlyn-registrasieproses sal jy gevra word om ’n e-posadres vir korrespondensie aan die Universiteit te voorsien. Jy kan enige e-posadres gebruik wanneer jy vir die eerste keer registreer.

Die groot voordeel van webregistrasie is dat jy die lang rye waarin studente elke jaar ure lank staan vir tradisionele toonbankregistrasie vryspring.

Indien jy teen 21 Januarie  nog nie self geregistreer het nie, of as jy bystand nodig het met dié proses, sal hulpverlening op die onderstaande datums op die onderskeie kampusse beskikbaar wees .

Potchefstroomkampus: 22 en 23 Januarie 2019. Verwys asb na jou R&O gids of jou betrokke Akademiese Studente Verenigings (ASV’s) vir inligting oor die verskillende lokale vir webregistrasie.

Mafikengkampus: 22 en 23 Januarie 2019 by die “Great Hall”

Vaaldriehoekkampus: 23, 24 en 25 Januarie 2019 by Geboue 9A, 103, 104, G20

  1. Toonbankregistrasie

Toonbankregistrasie vind op onderstaande datums plaas:

Potchefstroomkampus: 22, 23 en 24 Januarie by die Joon van Rooy-Gebou (F1)

Mafikengkampus:             22, 23 en 24 Januarie by die “Great Hall”

Vaaldriehoekkampus:      22, 23 en 24 Januarie by Registrasie Geboue 24 en 25

Al wat oorbly om te sê, is: moenie stres nie! Ja, duisende studente gaan binne die bestek van ’n paar dae registreer, maar jy word tree vir tree deur die proses begelei. Jy sal nooit aan jou eie genade oorgelaat wees nie. Dís ’n belofte.

Registering at the NWU is easy peasy!

By now you’ve already received your NWU student number and your accommodation has (hopefully) been sorted out too. Now the most important thing lying ahead of you – except for showing up, of course – is to register as a student. Only after registration can you start attending class. If you don’t register, you’re nothing more than a runaway playing an expensive trick on your parents. Students on all three campuses can start the registration process on the NWU’s website from 21 January.

Don’t fret if you have never registered online before because you will not be left to your own devices! This is a guided process and your house committee and academic student association will be right next to you every step of the way, from the moment you arrive on campus. To ensure that registration proceeds as smoothly as possible, no sport or arts activities will be allowed during this period.

There are two ways to register as a student at the NWU:

 

  1. Web Registration

What exactly does web registration involve? Registering online is a fast and user-friendly way to complete the registration process electronically. During the online registration process, you will be asked to provide an email address for corresponding with the University – if registering for the first time, you may use any email address you like.

The great advantage of web registration is that you get to avoid the crazy queues that students spend hours lining up in for traditional counter registration.

If you have not registered by 21 January 2019, or you require additional assistance, help will be available on each campus on the below dates.

Potchefstroom Campus: 22 and 23 January 2019. Please refer to your R&O Guide or the relevant Academic Student Association (ASA) for information on the various locations for web registrations.

Mafikeng Campus: 22 and 23 January 2019 at the “Great Hall”

Vaal Triangle Campus: 23, 24 and 25 January at Buildings 9A, 103, 104, G20

 

  1. Counter Registration

Counter registration is scheduled to take place on the below dates:

Potchefstroom Campus: 22, 23 and 24 January at the Joon van Rooy Building (F1)

Mafikeng Campus: 22, 23 and 24 January at the “Great Hall”

Vaal Triangle Campus: 22, 23 and 24 January at Registration Buildings 24 and 25

The only thing left to say is: don’t stress it! Yes, thousands of students will register within the course of only a few days, but you will be guided through the process every step of the way. You will never be left to your own devices, that is a promise!

 

 

Leave a Reply