Jou gesondheid en welstand is ons eerste prioriteit / Our first priority is your health and well being

Health care centre

Elkeen van ons voel so nou en dan bietjie olik, hetsy as gevolg van daardie aaklige griepvirus, ʼn omgekrapte maag of ʼn meer ernstige mediese noodgeval wat jou onverwags op kampus betrap. Jy en jou ouers kan gerus wees, want elkeen van die Noordwes-Universiteit se drie kampusse beskik oor ʼn gesondheidsorgsentrum wat sal toesien dat jy sommer vinnig weer perdfris en gesond genoeg is om jou volle aandag aan “studentwees” te gee.

Alle gesondheidskwessies, van fisies tot sielkundig, akuut tot kronies, word hier deur ’n toegewyde span multidissiplinêre kundiges behandel. Afsprake vir konsultasies kan telefonies gemaak word, maar instap-pasiënte word ook verwelkom.

Infographic Gesondheidsentrum

Die volgende gratis dienste word vir alle studente aangebied:

 • Verskaffing van voorbehoedmiddels en antenatale sorg, soos deur die Departement van Gesondheid voorgeskryf en verskaf
 • Vrywillige berading en toetsing vir MIV/vigs (VBT)
 • Gesondheidsvoorligting, -bevordering en -opvoeding
 • Noodsorg
 • Maatskaplike werk-dienste
 • Beroepsgesondheidsorg
 • Sifting – bloeddruk, bloedsuiker, swangerskapstoetse, weeg

Studente wat mediese fonds-lede is, asook studente sonder mediese fonds, kan die gesondheidsorgsentrum se dienste gebruik. Konsultasies word teen ʼn minimale fooi aangebied.

Potchefstroomkampus:

Die sentrum is geleë in Joostestraat (Gebou E16) en is van Maandae tot Vrydae van 08:30 tot 16:00 oop. Vir afsprake, meer inligting of enige ander navrae, skakel die sentrum gerus by 018 299 4345. In geval van ’n mediese noodgeval op kampus kan nooddienste geaktiveer word deur Beskermingsdienste by 018 299 2211 te kontak.

Mafikengkampus:

Openingsure is vanaf 08:00 tot 13:00 en 14:00 tot 16:00 op weeksdae. Kontak gerus die gesondheidsorgsentrum by 018 389 2495. Die sentrum is in Gebou A6. Beskermingsdienste sal na-uurse studente na openbare gesondheidsinstellings vervoer. Kontak hulle by 018 389 2331.

Vaaldriehoekkampus:

Die gesondheidsorgsentrum is oop op weeksdae vanaf 08:30 tot 16:00. Die sentrum is in Gebou 25 geleë. Vir mediese noodgevalle wat buite werksure plaasvind, kan die kampus se Beskermingsdienste by 016 910 3339 gekontak word.

Our first priority is your health and well being

All of us occasionally feel a little under the weather, whether from that horrible flu virus, an upset tummy, or a more serious medical emergency catches you off-guard on campus. You as well as your parents can rest assured knowing that each of the three NWU campuses has its own health centre, ensuring that you will be fit as a fiddle – and well enough to focus on student life – in no time.

All types of health issues – from physical to psychological, from acute to chronic – are treated by a dedicated team of multidisciplinary experts. Consultation appointments can be made by phone, though, walk-in patients are also welcomed.

Infographic Health Care Centre

All students are offered the following free services:

 • Providing birth control and prenatal services, as prescribed and provided by the Department of Health
 • Voluntary counselling and testing of HIV/Aids (VCT)
 • Health guidance, promotion, and education
 • Emergency care
 • Community Services
 • Career Healthcare
 • Screening – blood pressure, blood sugar, pregnancy test, weighing

Students with as well as students without medical aid are welcome to use the services provided by our health centres. Consultations are offered at a minimum fee.

Potchefstroom Campus:

Located in Jooste Street (Building E16), the Health Centre is open from Monday to Friday between 08:30 and 16:00. For appointments, further information, or any queries, please place calls to 018 299 4345. In case of a medical emergency on campus, emergency services can be activated by contacting Protection Services at 018 299 2211.

Mafikeng Campus:

Opening hours are from 08:00 to 13:00 and 14:00 to 16:00 on week days. Contact the Health Centre, located in Building A6, at 018 389 2495. Protection Services will transport students with medical issues outside of these hours to public health institutions; contact them at 018 389 2331.

Vaal Triangle Campus:

The Health Centre, situated in Building 25, is open on week days from 08:30 to 16:00. In case of medical emergencies outside of these hours, campus Protection Services can be contacted at 016 910 3339.

Leave a Reply