Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…

Human rights.png

Menseregte is die basiese vryhede en regte waarop elke persoon geregtig is, veral in verwysing tot elkeen se reg tot lewe, vryheid van denke, vryheid van uitdrukking, en gelykheid.

Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: “Alle menslike wesens word vry gebore, met gelyke waardigheid en regte; hulle beskik oor rede en gewete en behoort in die gees van broederskap teenoor mekaar op te tree.”

Die Handves van Regte (Hoofstuk 2 van die Grondwet), waarin die menseregte van elke Suid-Afrikaner beskerm word, word as die hoeksteen van die Suid-Afrikaanse demokrasie beskou. Die ideale staat is een waar ʼn kultuur van menseregte gevestig is, en waar almal se regte gerespekteer word. In Suid-Afrika is dit beslis die geval. Volgens die Grondwet moet ʼn menseregtekultuur gevestig en respek vir menseregte bevorder word. Daarom het die NWU sekere maatreëls in plek gestel om ’n menseregtekultuur onder ons studente en personeel te kweek en te groei.

Die Noordwes-Universiteit het reeds eienaarskap geneem van dié idee en deur die vestiging van ʼn menseregtebeleid waaraan personeel en studente moet onderskryf. Dié beleid stipuleer dat al die fundamentele waardes en regte wat in die Grondwet opgeneem is, deur die NWU se personeel en studente onderhou en gerespekteer moet word.

Enige persoon wat voel of hul fundamentele regte aangetas of bedreig word, word aangemoedig om ’n klagte by die Noordwes-Universiteit se Menseregtekomitee in te dien. Dié komitee funksioneer onafhanklik en onpartydig; komiteelede funksioneer te goedertrou en sonder vrees, begunstiging, partydigheid, of vooroordeel.

Klagtes kan skriftelik aan die voorsitter van die NWU se Menseregtekomitee gerig word; e-pos dit na humanrrights@nwu.ac.za.

’n Elektroniese klagte kan by die volgende skakel gerig word:

Afrikaanse weergawe: 

http://services.nwu.ac.za/af/human-rights/klagtevorm-van-die-menseregtekomitee

Onthou dat alle komiteelede die klagte sal bestudeer; die klaer sal binne sewe dae nadat die komitee hul besluit geneem het, ingelig word of die klagte verwerp of vir ʼn verdere formele ondersoek verwys word.

Every person has a right…

Human rights refer to the basic rights and freedoms that are granted to all people, often seen as the right to life, to freedom, to freedom of thought, expression and equality.

The United Nations’ Universal Declaration of Human Rights states that: “All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”

The Bill of Rights (Chapter 2 of the Constitution), in which all human rights are protected, is seen as the cornerstone of the South African democracy. Most countries believe that the ideal state is one with a culture where everybody is aware and informed about their rights, and where every person’s human rights are protected. This definitely is the case in South Africa. Our Constitution confirms that a human rights culture should be established, and that respect for human rights should be promoted. This is a worthy goal, and to achieve this it is important that we, as a university community, take ownership of this idea and put some guideline in place to further grown and teach this culture of human rights.

The North-West University already took ownership of this concept by establishing a human rights policy to which all personnel and students are subjected. This policy stipulates that all of the fundamental values and rights described in the Constitution should be enforced and respected.

Any person who believes their fundamental rights are being violated or threatened should lay a charge with the North-West University’s Human Rights Committee. This is an independent, impartial committee that operates in good faith and without fear, favour, partiality, or bias.

Complaints can be submitted in writing to the chairperson of the NWU Human Rights Committee by e-mailing humanrrights@nwu.ac.za.

You can also use the following link to lay an electronic complaint.

http://services.nwu.ac.za/human-rights/human-rights-committee-complaint-form

Your complaint will be studied by all members of the committee. Within seven days of the committee making their decision, the complainant will be notified whether the complaint was rejected or whether it was referred for formal investigation.

Leave a Reply