BROS-eksamen: Slyp jouself vir leierskap op kampus /BROS exam: Sharpen your leadership skills

BROS

Indien jy strewe na leierskap op jou kampus, onthou “dit begin alles hier” – met die BROS-eksamen!

As eerstejaarstudent gaan jy met vele nuwe terme gekonfronteer word; dié klomp nuwe terme is dalk baie om nou in te neem, maar hou moed, jy sal binne ʼn japtrap weet waarvoor alles staan en wat dit alles behels.

Die BROS-eksamen is een van dié nuwe terme…

Die naam verwys na brosjure eksamen en bevat vrae eerstejaarstudente se kennis oor menseregte, die geskiedenis, ontwikkeling, en strukture van die NWU toets. Dié eksamen is belangrik omdat dit ’n voorvereiste is vir studente wat hulself verkiesbaar wil stel vir leierskapstrukture soos die Akademiese Studenteverenigings (ASV’s), Huiskomitees (HK’s), Uitvoerende Komitees (UK’s) en die Kampusstudenteraad (KSR).

Bros-01-01

Die vraestel bestaan uit die volgende kategorieë:

  • Geskiedenis, waardes, ondersteuningsdienste en bestuurstrukture van die NWU;
  • Ken jou NWU-kampusse, menseregte, leierskapstrukture en die klagtelyn.

Bros Afrikaans 1-01-01

Die eksamen vind op 18 Januarie by verskeie lokale op die Potchefstroomkampus plaas.

Bros Afrikaans 2-01

Vir meer inligting en gidse hiervoor, kan jy gerus met die Potchefstroomkampus se Adjunk KSR-Voorsitter, Christina Joubert, in verbinding tree by 018 299 2869 of psr-adjunk@nwu.ac.za

Bros Afrikaans 3-01

BROS exam: Sharpen your leadership skills

If your dreaming of taking on a leadership role on campus, remember, “it all starts here” – with the BROS exam!

As a first year student at the NWU, you will hear many new terms and phrases; these new terms might be overwhelming, but don’t lose courage! In no time, you’ll know exactly what each of these terms means, including the mysterious BROS exam!

Bros-01The name is an abbreviation for brochure exam, a test that measures first year students’ knowledge of human rights, as well as the history, development, and different structures of the NWU. This test is vital as it is a prerequisite for students who seek election to any leadership structures, such as the Academic Student Associations (ASAs), House Committees (HCs), Executive Committees (ECs), and the Campus Student Council (CSC).

Bros Engels 1-01

The test is made up of the following categories:

  • History, values, support services, managerial structures of the NWU;
  • Knowledge of your NWU campuses, human rights, leadership structures, and the complaints line.

Bros Engels 2-01

For more information and guides for the exam, please feel free to contact the Deputy CSC Chairman on the Potchefstroom campus, Christina Joubert, on 018 299 2869 or psr-adjunk@nwu.ac.za.

Bros Engels 3-01

Leave a Reply