Need some refreshing on Sin, Cos and Tan? / Het jy bietjie van Sin, Cos en Tan vergeet?

Afrikaans volg:

Math refresher

Our Mathematics Refresher Course will sharpen your pencil…

Over the course of the past few years we have noticed that students are experiencing more issues with the transition from school to university, especially where mathematics are concerned. Thanks to the School of Mathematical and Statistical Sciences’ mandatory refresher course for all first year students who take mathematics as a module, this is one problem you don’t need to break your head about!

Who should attend the refresher course?

All first year students entered into programs with the modules MTHS111, MTHS114 of MATH111 are to complete the Mathematics Refresher Course. That includes al engineering, BMI-, BSc-, BCom- and BA-students who are entered for programs with the module MTHS111. BEd-students with Education Mathematics as major must also attend the course. See the attached list of programs that contain the modules MTHS111 or MATH111.

Students who are repeating MTHS111 or MTHS114, BCom-students who are taking MTHS112/123, and BSc-studente enrolled in MTHS113 are exempt. Students repeating MTHS111 or MTHS114, however, are strongly recommended to register for the refresher course.

When is the course presented?

The Mathematics Refresher Course will only be presented on the Potchefstroom Campus. Sessions have been scheduled during the R&G period and is taking place with the cooperation of the student dean and the House Committee members of the various hostels. We have compiled the schedule to ensure that lectures don’t clash with important R&O activities. Classes will be hosted in the lecturer halls of E8 (J Chris Coetzee building) on the Potchefstroom Campus. Exact time and dates will be announced shortly. Remember to bring an HB pencil and eraser (calculators are optional).

We hope to also offer this course on the Mahikeng and Vaal Triangle campuses in 2020.

What study material is required?

Each student enrolled in the refresher course will receive a workbook that has been compiled especially for this program. Students can make notes in the workbook, which will also be available online for those who prefer working on tablets.

What does it cost?

The fees for the refresher course are R450 and includeds the cost of the workbook. The amount will be added to the relevant student accounts.

Which topics will be covered in the refresher course?

The following topics will be addressed: solving exponential and logarithmic equations, solving trigonometric equations in radians, absolute value function, limits and continuity and graphs of polynomials and rational functions.

Who are exempted from the refresher course?

Only students who obtain 80% or more in a pre-test (written on the first day of the course) will be exempted. All other students are required to attend all of the lectures. Some basic mathematic principles/ideas/concepts that formed a part of your school education and that are important for mathematics at university level will be measured during the test. No specific preparations are required for this test.

What else can be done to prepare for university mathematics?

We recommend two guides for students who want to start preparations for university maths during the December break. A workbook by Christopher Mills, Unimaths Intro Workbook (ISBN 978-1-920663-01-8), is available from most academic bookstores. This useful guide covers all of the new mathematic principles that are included in your first year at university. An electronic version of McMaster University’s Math Review Manual is available at http://ms.mcmaster.ca/lovric/rm.html. This book will guide you to better prepare yourself for mathematics at university level, and will also come in handy during the course of the year, especially the introductory section.

Further enquiries

Natural Sciences, Enginering and Economics:         Mariette Hitge mariette.hitge@nwu.ac.za of 018 299 2579

Education:           Annalie Roux annalie.roux@nwu.ac.za of 018 299 1895

 

Students admitted to the following programs have to attend the refresher course:

 

 • Faculty of Engineering (I103P, I104P, I203P, I204P, I205P, I303P, I304P)
  • Chemical (7CG K01 – I421P)
  • Chemical and Mineral Processing (7CG K02 – I422P)
  • Electric and Electronic (7CN K01 – I423P)
  • Computer and Electronic (7CH K01 – I424P)
  • Electro-mechanical (7CL K01 – I425P)
  • Mechanical (7CJ K01 – I426P)
  • Industrial (7CK K01 – I427P)

 

 • Faculty of Natural Sciences
  • Chemistry and Physics (2FF H05 – N301P)
  • Chemistry, Mathematics, and Applied Mathematics (2FF H22 – N301P)
  • Physics and Mathematics (2FF H23 – N301P)
  • Physics and Applied Mathematics (2FF H24 – N301P)
  • Physics and Computer Science (2FF H25 – N301P)
  • Computer Science and Statistics (2FF H26 – N301P)
  • Computer Science and Mathematics (2FF H09 – N301P)
  • Computer Science and Economics (2FF H28 – N301P)
  • Mathematics and Economics (2FF H29 – N301P)
  • Geography and Applied Mathematics (2FF H30 – N301P)
  • Statistics and Mathematics (2FG H02 – N301P)
  • Mathematics (2FG H01 – N301P)
  • Quantitative Risk Management (2FT H01 – N301P)
  • Financial Mathematics (2FS H01 – N301P)
  • Data Mining (2FR H01 – N301P)
  • Actuarial Science (2FQ H01 – N301P)
  • Biochemistry and Chemistry (2FF H06 – N301P)
  • Microbiology and Biochemistry (2DK H11 – N301P)
  • Botany and Biochemistry (2DK H02 – N302P)
  • Zoology and Biochemistry (2DK H07 – N302P)
  • Chemistry and Physiology (2DK H06 – N302P)
  • Microbioloy and Chemistry (2DJ H10 – N301P)
  • Botany and Chemistry (2DJ H03 – N302P)
  • Zoology and Chemistry (2DJ H04 – N302P)
  • Geology and Chemistry (2DJ H07 – N302P)
  • Geography and Computer Science (2DJ H14 – N301P)
  • Urban and Regional Planning (2FE K01 – N401P)
  • Information Technology and Computer Science (2DX H01 – N302P) if enrolled in MTHS111

 

 • Faculty of Health Sciences
  • Physiology and Biochemistry (8DJ H01 – G301P)

 

 • Faculty of Arts
  • Any BA with mathematics as choice

 

 • Faculty of Education Sciences
  • BEd Snr/FET Mathematics for Education (O194P)

 

Students appointed by the Admission office or Faculty Manager to attend the course for possible admission.

Ons Wiskunde-opknapkursus sal jou potlood weer opskerp…

Die afgelope paar jaar ondervind studente al meer probleme met die oorgang vanaf die skool na die universiteit, veral wat Wiskunde betref. Maar danksy die Skool vir Wiskundige Wetenskappe op die Potchefstroomkampus se verpligte opknapkursus vir hoofstroomwiskundestudente, kan jy dié probleem vryspring.

Wie moet die opknapkursus bywoon?

Alle eerstejaarstudente, wat vir programme inskryf wat die modules MTHS111, MTHS114 of MATH111 bevat, moet die opknapkursus voltooi. Dit sluit in alle Ingenieurs-, BWI-, BSc-, BCom- en BA-studente wat ingeskryf is vir programme wat die module MTHS111 bevat. BEd-studente wat Onderwyswiskunde as hoofvak neem, moet ook die opknapkursus doen. Sien die onderstaande lys van programme wat die module MTHS111 of MATH111 bevat.

Studente wat die module MTHS111 of MTHS114 herhaal, BCom-studente wat MTHS112/123 loop en BSc-studente wat MTHS113 loop, is vrygestel van die opknapkursus. Studente wat MTHS111 of MTHS114 herhaal, word egter sterk aanbeveel om die kursus by te woon.

Wanneer word die opknapkursus aangebied?

Die opknapkursus word slegs op die Potchefstroomkampus aangebied. Sessies is geskeduleer tydens die Registrasie & Oriëntasietyd, en word beplan in oorleg met die Studentedekaan en die Huiskomiteelede van die onderskeie koshuise. Die skedule is so opgestel om te voorkom dat lesings met belangrike R&O aktiwiteite bots. Die kursus word aangebied in die lesinglokale van E8 (J Chris Coetzee gebou) op die Potchefstroomkampus. Spesifieke datums en tye sal nader aan die tyd deurgegee word. Bring ʼn HB-potlood en uitveër saam (sakrekenaar is opsioneel).

Ons hoop om dié kursus in 2020 ook op die Mafikeng- en Vaaldriehoekkampusse aan te bied.

Waar kry ek die studiemateriaal?

Elke student wat registreer vir die opknapkursus ontvang ’n werkboek wat spesiaal vir die program saamgestel is. Die werkboek, waarin studente notas kan maak, sal ook elektronies beskikbaar wees vir diegene wat op ‘n tablet wil werk.

Wat kos die opknapkursus?

Die kostes vir die kursus beloop R450 en sluit die koste van die werkboek in. Die bedrag sal outomaties by die studenterekeninge van die geregistreerde studente gevoeg word.

Watter onderwerpe word in die opknapkursus gedek?

In die opknapkursus word die volgende onderwerpe gedek: oplos van eksponensiële en logaritmiese vergelykings, oplos van trigonometriese vergelykings in radiale, absolute waarde funksie, limiete en kontinuïteit, grafieke van polinome en rasionale funksies.

Kan ek vrystelling van die opknapkursus ontvang?

Slegs studente wat 80% of meer behaal vir ‘n voortoets (wat op die eerste dag van die kursus geskryf word), sal vrygestel word van die opknapkursus. Alle ander studente is verplig om al die lesings by te woon. Sekere basiese Wiskundige begrippe/idees/konsepte wat reeds op skool geleer is en belangrik is vir Wiskunde op universiteitsvlak sal tydens die vraestel geëvalueer word. Spesifieke voorbereiding vir die toets is nie nodig nie.

Wat kan nog gedoen word om voor te berei vir Wiskunde op universiteitsvlak?

Ons beveel twee handleidings aan vir studente wat reeds tydens Desember wil voorberei vir hul Wiskundestudies. ‘n Werkboek getiteld Unimaths Intro Workbook, geskryf deur Christopher Mills (ISBN 978-1-920663-01-8), is by die meeste akademiese boekwinkels beskikbaar. Dié handige gids dek alle nuwe Wiskunde onderwerpe wat tydens jou eerstejaar op universiteit geleer gaan word. ʼn Wiskunde oorlewingsgids, Math Review Manual van McMaster Universiteit, is elektronies beskikbaar by die volgende skakel http://ms.mcmaster.ca/lovric/rm.html. Dié gids sal jou help om beter voor te berei vir Wiskunde op universiteitsvlak en sal deur die verloop van die hele jaar nuttig te pas kom. Lees veral die inleidende gedeelte van die gids.

Wie kan ek kontak vir enige ander navrae?

Natuurwetenskappe, Ingenieurswese en Ekonomie:           Mariette Hitge mariette.hitge@nwu.ac.za of 018 299 2579

Opvoedkunde:                                                                               Annalie Roux annalie.roux@nwu.ac.za of 018 299 1895

 

Studente wat toegelaat is tot die volgende programme moet die opknapkursus bywoon:

 

 • Fakulteit Ingenieurswese
  • Chemies (7CG K01 – I421P)
  • Chemies en Mineraalprosessering (7CG K02 – I422P)
  • Elektries en Elektronies (7CN K01 – I423P)
  • Rekenaar en Elektronies (7CH K01 – I424P)
  • Elektromeganies (7CL K01 – I425P)
  • Meganies (7CJ K01 – I426P)
  • Bedryf (7CK K01 – I427P)

 

 • Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
  • Chemie en Fisika (2FF H05 – N301P)
  • Chemie, Wiskunde en Toegepaste Wiskunde (2FF H22 – N301P)
  • Fisika en Wiskunde (2FF H23 – N301P)
  • Fisika en Toegepaste Wiskunde (2FF H24 – N301P)
  • Fisika en Rekenaarwetenskap (2FF H25 – N301P)
  • Rekenaarwetenskap en Statistiek (2FF H26 – N301P)
  • Rekenaarwetenskap en Wiskunde (2FF H09 – N301P)
  • Rekenaarwetenskap en Ekonomie (2FF H28 – N301P)
  • Wiskunde en Ekonomie (2FF H29 – N301P)
  • Geografie en Toegepaste Wiskunde (2FF H30 – N301P)
  • Statistiek en Wiskunde (2FG H02 – N301P)
  • Wiskunde (2FG H01 – N301P)
  • Kwantitatiewe Risikobestuur (2FT H01 – N301P)
  • Finansiële Wiskunde (2FS H01 – N301P)
  • Bedryfsanalise (2FR H01 – N301P)
  • Aktuariële Wetenskap (2FQ H01 – N301P)
  • Biochemie en Chemie (2FF H06 – N301P)
  • Mikrobiologie en Biochemie (2DK H11 – N301P)
  • Plantkunde en Biochemie (2DK H02 – N302P)
  • Dierkunde en Biochemie (2DK H07 – N302P)
  • Chemie en Fisiologie (2DK H06 – N302P)
  • Mikrobiologie en Chemie (2DJ H10 – N301P)
  • Plantkunde en Chemie (2DJ H03 – N302P)
  • Dierkunde en Chemie (2DJ H04 – N302P)
  • Geologie en Chemie (2DJ H07 – N302P)
  • Geografie en Rekenaarwetenskap (2DJ H14 – N301P)
  • Stads- en Streekbeplanning (2FE K01 – N401P)
  • Inligtingstegnologie en rekenaarwetenskap (2DX H01 – N302P) indien MTHS111 neem

 

 • Fakulteit Gesondheidswetenskappe
  • Fisiologie en Biochemie (8DJ H01 – G301P)

 

 • Fakulteit Lettere en Wysbegeerte
  • Enige BA met Wiskunde as keusevak

 

 • Fakulteit Opvoedkundingswetenskappe
  • BEd Snr/VOO Onderwyswiskunde (O194P)

 

 • Studente wat deur die Toelatingskantoor of Fakulteitsbestuurders aangesê is om die kursus te loop met die oog op toelating.

 

Leave a Reply