#MyNWU – jou leerplek en lêplek! / MyNWU – your place of study and of rest!

English follows:

Residenices 2

Daar is ʼn gesegde wat lui: “Jou huis is waar jou hart is.” Ons waarborg jou dat die NWU sommer vinnig baie diep in jou hart sal kruip. Juis daarom, bied ons jou ʼn reuse verskeidenheid van akkommodasie op die kampusse, en van die kampusse af. Ons help graag om vir jou die perfekte huis-van-die-huis-af te kry.

Die NWU se Inwoningsdienste is verantwoordelik vir die effektiewe werking van die koshuiskomplekse op elk van die NWU-kampusse in Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark.

Ons verseker ook ’n veilige, higiëniese en goed-onderhoude koshuisomgewing vir bevorderlike onderrig en leer. Kampusverblyf sal ʼn reuse rol speel tydens jou studentelewe. Vir ons studente is koshuise die hartklop van die studentelewe. Jou koshuis sal vinnig “huis” word. Dit is ʼn plek waar vriendskappe gevorm en versterk word en kulturele verskille ontdek en gekoester word.

Mafikengkampus

Die Mafikengkampus bied 11 koshuise wat almal op die kampus geleë is en kan tesame sowat 3 000 studente huisves. By elkeen van dié koshuise sal jy toegang tot die internet hê.

Die volgende koshuise verskaf verblyf aan eerstejaarstudente.

Damestudente:

●       Dr. Nelson Mandela 1

●       Hopeville

Manstudente:

●       Dr. Nelson Mandela 2

●       Khayelitsha

Vir Senior Studente:

Vir meer inligting oor die koshuise op die Mafikeng kampus, kan Freedom Gwele by 018 389 2923 of 23262559@nwu.ac.za gekontak word.

Potchefstroomkampus

Op die Potchefstroomkampus is daar verskillende tipes akkommodasie beskikbaar. Dit bestaan uit kampuskoshuise, dorpskoshuise en privaatverblyf.

Kampuskoshuise:

Hier sal jy ‘n verskeidenheid van 11 dameskoshuise en nege manskoshuise op kampus aantref.

Damestudente:

●       Eikenhof

●       Heide

●       Huis Republiek

●       Karlien

●       Kasteel

●       Klawerhof

●       Minjonet

●       Oosterhof

●       Vergeet-My-Nie

●       Wag-‘n-Bietjie

●       Wanda

Manstudente:

●       Caput

●       Excelsior

●       De Wilgers

●       Hombré

●       Laureus

●       Over de Voor

●       Patria

●       Ratau Lebone

●       Veritas

Dorpskoshuise:

Jy wonder dalk wat die verskil tussen ’n dorpskoshuis en ’n kampuskoshuis is… Wel, studente wat nié in ’n koshuis op die kampus woon nie, maar in kamers, woonstelle, buitehuise of by hul ouerhuise, neem aan die georganiseerde studentelewe deel deur lid te word van een van die “dorpskoshuise”. Dorpskoshuise funksioneer net soos gewone koshuise en word op dieselfde manier georganiseer as koshuise op die kampus, behalwe vir die feit dat studente in privaatbehuising bly.

Damestudente:

●       Bellatrix

●       Dinki

●       LaVaria

Manstudente:

●       Heimat

●       Thaba-Jäh

●       Villagers

Vir Rugbystudente:

  • Pukdorp bied gerieflike akkommodasie wat op die Potchefstroomkampus geleë is. Daar is nege- tot twee-slaapkamer woonstelle wat elk sy eie kombuis en badkamer het.
  • Soetdorings is gerieflike akkommodasie wat binne stapafstand is van die Fanie du Toit-sportterein, HPI-gimnasium en Potchefstroomkampus.

Soetdorings sowel as Pukdorp skakel die afgelope vyf jaar in by die koshuislewe van die NWU, dus ervaar hulle ook die totale studentelewe.

Vir Senior Studente:

  • Oppirif is ’n senior koshuis geleë op die NWU Potchefstroomkampus en bied akkommodasie aan 504 inwoners. Die koshuis bestaan ​​uit 42 blokke – ses eenhede met twee enkelkamers in elke eenheid.

Vir algemene navrae oor akkommodasie op die Potchefstroomkampus kan Caro Bamberger by 018 299 1188 of caro.bamberger@nwu.ac.za gekontak word.

Aangesien daar nie altyd genoeg plek in kampuskoshuise beskikbaar is om alle studente wat aan die NWU se Potchefstroomkampus studeer te akkommodeer nie, maak verskeie studente van privaatverblyf gebruik. Om jou taak in huis-soek te vergemaklik, het dié kampus ’n inisiatief van stapel gestuur wat jou sal bystaan om die perfekte privaatverblyf te kry. Meer as 75% van die Potchefstroomkampus se studente ry verby drie ander universiteite om in Potchefstroom te kom studeer. Dit beteken dat ouers dikwels nie die gerief het om op hul gemak en tyd gepaste verblyf vir hul kinders te vind nie. Pukki-verblyf hanteer hierdie probleem op ’n kwaliteit-gekontroleerde, toeganklike wyse deur middel van ’n webtuiste en ’n verblyfkantoor op kampus. Kontak hulle gerus by 018 100 0040 of besoek www.nwupukkiverblyf.co.za vir meer inligting.

Vaaldriehoekkampus

Die kampus bied 12 koshuise waarvan vyf binne die kampus geleë is en vyf in die Vanderbijlpark area. Die twee dag-koshuise is vir dagstudente wat by die huis bly maar elke dag kampus toe ry.

Damestudente

 

●       Acacia (dagkoshuis)

●       Bohlale Village

●       Ebukhosini

●       Faranani

●       Jasmyn

●       Kumba

●       Longfellow

●       Moahi Village

●       Thuthuka

 

Manstudente

 

●       Oryx (dagkoshuis)

●      Bohlale Village

●      Ebukhosini

●      Faranani

●        Kumba

●      Longfellow

●      Moahi Village

●      Thuthuka

●       Vergelegen

Vir nagraadse studente:

  • Die Horizon koshuis bied moderne akkommodasie aan 84 nagraadse studente en nadoktorale genote op kampus. Die akkommodasie is verdeel in twee-slaapkamer eenhede en bied verblyf in afsonderlike blokke vir mans- en vroue-

Vir meer inligting oor akkommodasie op die Vaaldriehoekkampus kan Karin Venter by 016 910 3308 of Venter.Karin@nwu.ac.za gekontak word.

Tumi Mambo kan ook by 016 910 3051 of 22903798@nwu.ac.za gekontak word.

MyNWU – your place of study and of rest!

As the saying goes, “home is where the heart is”. We guarantee that the NWU will have a special place in your heart in no time. That’s why we offer our students a huge variety of accommodation – both on and off campus. We are eager to help you find the perfect home away from home!

At the NWU, Resident Services is responsible for the smooth operation of housing and residences on each of the NWU campuses in Mahikeng, Potchefstroom, and Vanderbijkpark.

We also guarantee a safe, hygienic, and well-maintained residence environment that promotes learning. Campus housing will play a big part throughout your university experience. To our students, residences are the heart beat of campus life. Your residence will become “home” very quickly. It is a place where friendships are shaped and strengthened, where cultural differences are discovered and treasured.

Mafikeng Campus

There are 11 residences on the Mafikeng Campus, housing a total of 3 000 students. Each of these buildings also has internet access.

The following residences provide accommodation to first year students:

Women:

●       Dr. Nelson Mandela 1

●       Hopeville

Men:

●       Dr. Nelson Mandela 2

●       Khayelitsha

For senior students:

For more information about housing on the Mafikeng Campus, contact Freedom Gwele on 018 389 2923 or 23262559@nwu.ac.za.

Potchefstroom Campus

Several different types of campus housing are available on the Potchefstroom campus. These comprise campus residences, town residences, and private accommodation.

Campus residences:

There are 11 women’s residences and nine men residences on campus.

Women:

●       Eikenhof

●       Heide

●       Huis Republiek

●       Karlien

●       Kasteel

●       Klawerhof

●       Minjonet

●       Oosterhof

●       Vergeet-My-Nie

●       Wag-‘n-Bietjie

●       Wanda

Men:

●       Caput

●       Excelsior

●       De Wilgers

●       Hombré

●       Laureus

●       Over de Voor

●       Patria

●       Ratau Lebone

●       Veritas

Town residences:

You might be wondering what the difference is between a town residence and a campus residence… Well, students who live in rooms, apartments, cottages, or their parents’ places instead of in on-campus residences, still take part in the organized student life activities by joining one of our “town residences”.

These organisations are structured exactly the same as campus residences, except for the fact that its members don’t necessarily share the house they live in.

Women:

●       Bellatrix

●       Dinki

●       LaVaria

Men:

●       Heimat

●       Thaba-Jäh

●       Villagers

Rugby students:

  • Pukdorp offers comfortable accommodation located on the Potchefstroom campus. Apartments have between two and nine bedrooms, and each comes with its own kitchen and bathroom.
  • Soetdorings is convenient accommodation within walking distance of the Fanie du Toit sport terrain, HPI gymnasium, and the Potchefstroom campus.

Both Soetdorings and Pukdorp have been taking part of organised residence life at the NWU for the past five years.

Senior Students:

  • Oppirif is a senior residence located on the NWU Potchefstroom campus. Consisting of 42 blocks – six units with two single rooms in each unit – Oppirif houses 504 students.

For general enquiries about accommodation on the Potchefstroom campus, contact Caro Bamberger on 018 299 1188 or caro.bamberger@nwu.ac.za.

Due to space restrictions, on-campus housing isn’t always available to all students on the Potchefstroom campus. For this reason, many students make use of private accommodation. To make the house hunt a little easier, this campus founded an imitative that assists you in finding the perfect private accommodation. More than 75% of the students studying at the Potchefstroom campus have to pass by three other universities to get to Potchefstroom. This means that their parents cannot necessarily make the time to find suitable accommodation for their children. Pukki Accommodation takes care of this problem by means of a quality-controlled and easily accessible system – a website and an office on campus. Contact them on 018 100 0040 or visit www.nwupukkiverblyf.co.za for more information.

Vaal Triangle Campus

This campus offers its students 12 residences, of which five are located on campus, and five are in the Vanderbijlpark area. The two day residences are for students who live at home, but drive to campus every day.

Damestudente

 

●       Acacia (day residence)

●       Bohlale Village

●       Ebukhosini

●       Faranani

●       Jasmyn

●       Kumba

●       Longfellow

●       Moahi Village

●       Thuthuka

Manstudente

 

●       Oryx (day residence)

●      Bohlale Village

●      Ebukhosini

●      Faranani

●        Kumba

●      Longfellow

●      Moahi Village

●      Thuthuka

●       Vergelegen

For post-graduate students:

  • Horizon residence offers modern accommodation to 84 post-graduate students and post-doctoral fellows on campus. Accommodation comprises several two-bedroom units located in separate blocks for men and women.

For more information on the Vaal Triangle Campus’s accommodation options, contact Karin Venter on 016 910 3308 or Venter.Karin@nwu.ac.za.

Tumi Mambo can also be reached at 016 910 3051 or 22903798@nwu.ac.za.

 

Leave a Reply