Gryp studentwees met albei hande! / Grab student life with both hands!

Student life.pngIndien iemand al vir jou gesê het dat studentwees die lekkerste tyd van jou lewe is, was hulle 100% in die kol! Studentwees gaan nie net oor laat aande agter die boeke, klasbywoning, en eksamen skryf nie. Dit gaan ook oor ʼn unieke ervaring wat vir baie min mense beskore is. Het jy geweet dat net sowat 6.7% van alle mense regoor die wêreld oor ʼn tersiêre kwalifikasie beskik?

Dit is ʼn absolute voorreg om deel van die NWU te kan wees, en ons het verskeie inisiatiewe en ondersteuningsdepartemente om te verseker dat elke aspek van jou studentelewe ʼn onvergeetlike ervaring is!

Soos jy reeds weet, het die NWU drie kampusse. Of jy nou jou vrye tyd onder die plataanbome van die Potchefstroomkampus, op die oewer van die rivier op die Vaaldriehoekkampus, of in die besige ekonomiese moederstad van die Noordwes Provinsie – die Mafikengkampus – deurbring, ons verseker jou van ʼn studentelewe wat kook!

Wat maak dit dan so lekker?

 • ʼn Lewendige atmosfeer op kampus en by jou blyplek;
 • veilige kampusse;
 • ’n diverse studentegemeenskap;
 • moderne sportgeriewe en toerusting;
 • ’n verskeidenheid sosiale ontspanningsfasiliteite waar mede-studente vriende word;
 • op-die-bol dosente;
 • krisis- en beradingsondersteuning in tye van nood.

Ons wil toesien dat elke student sukses behaal. Daarom maak ons seker dat jy, benewens talle ander steundienste, toegang het tot akademiese steun, biblioteke, rekenaars, finansiële steun, gesondheid- en welstandsdienste, en ʼn loopbaansentrum. Om hierdie dienste so na as moontlik aan ons studente te bring, is die departemente wat dit verskaf gewoonlik op die kampusse gelê.

Jy is nou deel van die groter NWU-gemeenskap. Of jy nou in ’n universiteitskoshuis, ’n woonstel of ander privaat akkommodasie tuisgaan, jy is net soveel deel van die NWU as enige ander student. Dit is jou nuwe tuiste. Ons akademiese- en ondersteuningspersoneel is daar om jou te ondersteun. Maak asseblief gebruik van die dienste wat ons bied. Kom bespreek gerus enige uitdagings met ons. Ons is werklik hier om te help. Raak betrokke by medestudente en wees deel van die studentelewe in al sy vele fasette. Moet nooit dink dat dit net vir ander bedoel is nie. Jy het tot hier gekom; gryp nou elke goeie geleentheid aan wat die universiteitslewe jou bied.

Onthou: dit begin alles hier – maar slegs as jy deelneem!

If anyone has ever told you that your time at university will be the greatest time of your life, they were 100% correct. Being a student is about more than late nights in the library, class attendance, and taking exams. It’s also about a unique experience destined for few. Did you know that globally only 6.7% of people have a tertiary qualification behind their names?

Being a part of the NWU is a supreme privilege, and we have several initiatives and support departments to ensure that every single aspect of your time at university is unforgettable.

As you already know, the NWU is made up of three different campuses. So whether you choose to spend your free time under the sycamores of Potchefstroom, at the banks of the Vaal River, or in the economic mother city of the North-West province, we want to make sure that you have a student life to write home about.

So what makes university so lekker?

 • A vibrant atmosphere on campus as well as your residence;
 • safe campuses;
 • a diverse student community;
 • state of the art sports facilities and equipment;
 • a variety of social and relaxation facilities where fellow students become lifelong friends
 • on-the ball lecturers;
 • crisis and counsellor support during hard times.

 

Our goal is to see to it that each student achieves success. That’s why we make sure that, in addition to many other support services, you also have access to academic support, libraries, computers, financial help, health and wellbeing services, and a career centre. To make these services as accessible as possible for our students, the departments providing it are usually also situated on campus.

You are now a part of the greater NWU community. Whether you will move into a campus hostel, a flat, or other private accommodation, you are as much a part of the NWU as any other student. This is your home now. Our academic and support personnel are there to support and take care of you. Please use these services that we provide. Feel free to discuss any challenges with us. We truly are here to help. Become involved with your fellow students and take part in all the many facets of student life. Never feel like it isn’t meant for you. You got yourself here; now grab each and every opportunity that university life offers you.

Remember – it all starts here, but only if you participate!

Leave a Reply