Beurse en lenings / Bursaries and loans

Beurse en Lenings.png

Maak jou akademiese drome waar met die ideale beurs

Jy het reeds jou aansoek aan die NWU gestuur en nou wag jy net om te hoor dat dit goedgekeur is. Maar terwyl jy reeds weet wat jy wil studeer, wag daar nóg ’n groot besluit – hoe gaan jy vir jou akademiese toekoms betaal?

Dié vraag hoef nie ’n doodloopstraat te wees op die pad na jou droom om die volgende Steve Jobs te wees, ’n kuur vir kanker te vind, of die CEO van jou eie besigheid te word nie.

Beurse en lenings is begin met die doel om finansiële steun te verskaf aan hardwerkende studente wat droom en streef daarna om kwalifikasies vanaf tersiëre instansies te verwerf, maar die volle koste daarvan eenvoudig nie kan bekostig nie.

Suid-Afrika bied ’n wye verskeidenheid beurse en lenings maar om die opsie te vind wat jou behoeftes en studies die beste gaan pas en boonop by die instansie van jou keuse geakkrediteer is, kan’n stresvolle proses wees. Daarom het die NWU vir jou ’n lys saamgestel van die beurse en leningskemas wat by ons universiteit aanvaar word, asook die beurse en finansiële steun wat die universiteit in plek het om jou resi van eerstejaar na gegradueerde moontlik te maak.

#MyNWU beurse en lenings:

 • Akademiese Merietebeurs – Alle voltydse eerstejaars en seniors (tweede-, derde-, en vierdejaar studente) ontvang dié beurs outomaties wanneer hulle aan sekere akademiese vereistes voldoen; jy is ook welkom om ’n aansoekvorm in te vul, net vir ingeval!
 • Familie-afslag – Studeer jou ouer broer of suster reeds by die NWU? Wel, danksy hulle kan jy vir familie-afslag aansoek doen! Afhangende van of jy die tweede, derde, of vierde kind in jou gesin is wat NWU toe kom, kan 15% of meer van jou universiteitsgelde afgetrek word! Net nóg ’n rede waarom dit lekker is om die jongste kind in die huis te wees! Kry die vorm hier.
 • Leierskapsbeurse – Daardie hoofseun/hoofdogter titel wat jy in Graad 12 verower het, hou nog ’n voordeel in… danksy dié eenmalige beurs, kan jy ekstra korting op die kostes van jou eerstejaar kry. Klik en stoor.
 • Kuns en Kultuur Beurse – Was kultuur eintlik meer jou ding op skool? Wel, as jy uitsonderlike prestasies in die kunste behaal het vanaf graad 8 tot graad 12, kan jy in aanmerking geneem word vir ’n Kuns en Kultuur beurs. Onthou, dié beurs het spesifieke vereistes, en aansoeke word deur die Departement Kuns & Kultuur geëvalueer. Doen hier aansoek.
 • Ondersteuningsbeurse – Die NWU bied ook beurse aan voornemende studente met fisiese gestremdhede, wat uit die pleegsorgstelsel kom, of weeskinders is. Jy hoef net een keer aansoek te doen, so maak seker jy heg al die nodige dokumente aan.
 • Sportbeurse – Droom jy daarvan om Sportvrou van die Jaar te word? By die NWU kan jy dié droom bewaarheid terwyl jy jouself ook toerus om Sakevrou van die Jaar te word. Vind uit watter sportsoorte deur dié beurs gedek word, hoe om aansoek te doen, en wie om te kontak deur die volgende skakel.

Eksterne Beurse:

 • Nasionale Studente-Finansiële Hulpskema (NSFAS) – Sedert die stigting van NSFAS is meer as 3 miljoen studente uit arm- en werkersklas families bygestaan om by openbare universiteite of Tegniese- en Beroepsonderwys- en- Opleidingskolleges (TVET Colleges) te studeer. Doen aanlyn aansoek of handig jou vorm in by die naaste Nasionale Jeug Ontwikkeling Agentskap (NJOA). Om meer uit te vind oor vereistes vir jou aansoek, klik hier.
 • Fundi – Dié organisasie, voorheen bekend as Eduloan, is deesdae Suid-Afrika se voorste verskaffer van finansiële oplossings wanneer dit kom by die befondsing van onderrig. Met hul baanbrekerswerk in tegnologie en gesentraliseerde bestuur en beheer vind Fundi die mees bekostigbare maniere om jou studies te finansier. Die resultaat? Jy (én jou familie) kan met ’n geruste hart jou voorgraadse studies voltooi. Volg dié skakel.
 • Funza Lushaka Onderwysbeurs – Word ’n onderwyser en inspireer die leiers van die toekoems! Dié beurs is begin vir Suid-Afrikaanse burgers wat droom van ’n onderwys-kwalifikasie met ’n fokus op grondslagfase, intermediêre- en senior fase, of verdere onderrig en opleiding (VOO). Jy is net een klik weg van jou droom af.
 • Ander eksterne beurse – Die lys hou natuurlik nie hier op nie! Daar is steeds ’n verskeidenheid ander beurse en lenings om jou akademiese loopbaan aan die rol te kry. Elke beurs het sy eie vereistes, so maak seker jy lees die inigting aandagtig deur voordat jy aansoek doen. Vind die perfekte beurs vir jóú omstandighede, belangstellings, en passies hier.

Wie sou kon dink dat daar so baie verskillende soorte beurse beskikbaar is? Om ’n volledige lys van moontlike beurse en lenings op elke kampus van die NWU te sien, besoek die NWU-webstuiste!

Nou dat jy die pad na die pot goud ken, maak seker jy handig jou voltooide beursaansoeke in voor die sperdatum verstryk. En, natuurlik… sien jou volgende jaar.

Making your academic dream a reality: what a bursary can do for you!

It’s done! You have sent through your application form to study at the NWU, and now the only thing pending is the message informing you that you have been accepted. But while knowing what you want to study, you are now left with another decision. How to pay for your academic future…

This can seem like a stop in the road to your successful life as the CEO of your own business, becoming the next Steve Jobs, or being hailed as the scientist who finds the cure for cancer; but we are here to tell you that this is not true!

Bursaries and loans were created with the simple aim of providing financial aid to academically deserving students who dream of studying at tertiary institutions but cannot afford the full costs.

In South Africa, there are quite a few options available, but finding the bursary that best suits you and your studies, as well as an option that is accredited by the University of your choice, can be stressful…

Fear not! The NWU has compiled a list of all bursaries and loans schemes that are accepted, as well as our very own bursaries and loans that we have in place to help get you to graduation!

#MyNWU bursaries and loans:

 • Academic Merit Bursary – All full-time first year and senior (second, third and fourth year) students are automatically awarded this bursary when meeting certain academic requirements; you are also more than welcome to fill out a form (just in case)
 • Family Discount – Do you have an older brother or sister who is studying at the NWU? Well, thanks to them, you can apply for family discount! See as much as 15% (and more, depending which sibling in the family you are) discounted for your studies! Finally, a positive side to having an older sibling! You can find and fill the form out here.
 • Leadership Bursary – That head boy/head girl title you had in Grade 12 still has a few tricks up its sleeve it seems! Apply for this once-off bursary and see a nice chunk of fees be deducted from your first-year tuition fees. Click and save.
 • Arts & Culture Bursary – More of an artsy type in high school? Well, if you showed exceptional achievements in arts and culture activities during your high school career (Grades 8-12), you can apply here. Keep in mind that these bursaries have very specific requirements, as evaluations are done by the Department of Arts & Culture!
 • Support Bursary – The NWU also offers bursaries to help students who are physically disabled, orphaned or living in foster care. You only need to apply once in your first year and make sure you attach the necessary documents.
 • Sport Bursary – Are you the future winner of the World’s Greatest Sportsperson award? At the NWU you can make this dream come true, while also becoming the World’s Smartest person! Want to know more about which sports we cater for and how to apply? You can find out who to inquire with here.

External bursaries:

 • National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) – With over 3 million students assisted since its establishment, NSFAS provides financial aid to qualifying students from poor and working-class families to study at public Technical Vocational Education and Training (TVET) colleges and universities. You can apply online OR drop off an application form at your nearest National Youth Development Agency (NYDA). To know more about what you will need when applying, or how to apply, you can visit their site.
 • Fundi – Formerly known ad Eduloan, Fundi is South Africa’s leading fund management solution specialist focused on providing funds for education. Their pioneering attitude combined with their use of technology and centralised management and control pushes them to the forefront of finding the most affordable ways for you to complete your studies. As an added bonus, you and your family can get some peace of mind during your undergrad years. Click the linkto get started!
 • Funza Lushaka – Aimed at future teachers, this bursary is available to South African citizens looking to complete a teaching qualification in either Foundation phase, Intermediate & Senior phase or Further Education & Training (FET) phase. If you are ready to inspire tomorrow’s leaders, you are only a click away.
 • Other external bursaries – Of course, the bursary list does not end there! There is still quite a variety bursaries and loans to give your academic career a kickstart. Each has its own requirements, so make sure to have a good read through before you apply! Find the perfect bursary to suit your needs and passions here.

Who knew there were so many different bursaries available? For a full list of the bursaries and loans available from each campus, you can take a look here!

Now that you know how to get your slice of the bursary pie, be sure to complete and submit the forms before their deadlines pass! And of course… see you next year!

One thought on “Beurse en lenings / Bursaries and loans

 1. thanks to the nwu family for informing me about the types of bursary they can offer to students who are stresed about how their going to pay their fees so that they can complete their studies

Leave a Reply